Задачи за масиви

Зад.1 Да се състави програма, която записва в масив числата от редицата на Фибоначи, до зададено число въведено N от клавиатурата. Изчислете и отпечатайте на екрана сумата и произведението на числата от масива.

Вход: Изход:
5 12 30

Подсказка: 1+1+2+3+5 = 12 и 1*1*2*3*5 = 30

Зад.2 Да се състави програма, чрез която се въвеждат N броя естествени двуцифрени числа в едномерен масив.
Програмата да изведе всички нечетни числа, намиращи се на четна позиция.

Вход: Изход:
20
36 20 65 34 37 55 85 64 51 56 66 75 31 51 68 36 42 92 82 12
2:65 4:37 6:85 8:51 12:31

Зад.3 Да се състави програма, чрез която се въвеждат N [5..105] естествени числа в интервала от К до M [100..999]. Програмата да изведе всички нечетни числа, които НЕ принадлежат на предварително указания интервал [К..М]. На първи ред се въвеждат N, K и M следвани от числата.

Вход: Изход:
10 550 750
623 648 921 789 674 777 562 235 671 767
921 789 777 235 767

Зад.4 Да се състави програма, чрез която се въвеждат N на брой естествени числа от интервала [9..299]. Програмата да изведе колко от елементите в масива имат за своя последна цифра първата цифра на общата сума на всички въведени числа. На първи ред се въвежда броя N, следван от числата. На изхода се извежда: общата сума, последната цифра на сумата и числото което има последна цифра равна на последната цифра на сумата.

Вход: Изход:
10
11 22 33 44 55 66 77 88 99 100
595 5 55

Зад.5 Да се състави програма чрез която се въвеждат N [5..35] естествени числа от интервала [10..99] в едномерен масив. Стойността на всеки от въведените елементи на масива да се промени на 3 цифрено число, като се запазват първите 2 цифри, а последните 2 цифри са равни. На първи ред се въвежда броя N, следван от числата. Да се изведе началната и крайна сума на елементите.

Вход: Изход:
10
53 81 70 88 38 45 15 57 33 50
530 5340

Подсказка: Числа стават: 533 811 700 888 388 455 155 577 333 500

Зад.6 Да се състави програма , чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..1005]. Да се въведат N броя двуцифрени естествени числа в едномерен масив. На първи ред се въвежда броя N, следван от числата. Програмата да изведе сумата на всички елементи на масива, чийто индекс е равен на число от редица Фибоначи. Началният индекс в масива е 1.

Вход: Изход:
20
51 27 44 50 99 74 58 28 62 84 45 75 71 97 71 51 35 72 67 46
371

Подсказка: 51+51+27+44+99+28+71 = 371

Публикувано от